Tudományos rendezvények, konferenciák

A Magyarországi Románok Kutatóintézete évente szervez nemzetközi szimpóziumot, amely lehetőséget ad a szakemberek egymás közti kapcsolattartására, eszmecseréjére, valamint az információ- és tapasztalatcsere megkönnyítésére. A szimpózium megszervezésével tudományos-kulturális párbeszéd jön létre, a fiatal értelmiség pedig ösztönzést kap a saját etnikai-kulturális identitásának megismerésére, megőrzésére és elsajátítására. A konferencia kapcsolatot teremt a magyarországi és a romániai hasonló érdeklődésű történészek, etnográfusok, nyelvészek, irodalmi személyiségek és etnológusok, stb. között. Eddig 22 ilyen szimpózium került megszervezésre.

Az Intézet arra is vállalkozik, hogy tematikus történelmi, néprajzi és kulturális rendezvényeket is szervezzen. Részt vesz azoknak a hazai román közösséghez tartozó híres személyiségeknek a felkutatásában, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a román kulturális örökség megőrzéséhez és gazdagításához. 1995-ben Moise Nicoarăemlékére emelt mellszobrot, amelynek felállítására a Román Ortodox Püspökség gyulai parkjában került sor. 1998. május 30-án pedig sor került az egykori gyulai román bentlakásos iskola falán elhelyezett Gheorghe Pomuţ emléktábla felavatására. 

Hogy teljesebb képet kapjunk az eddig szervezett tudományos konferenciák tematikájáról, az alábbiakban közreadjuk a 26 szimpózium előadásainak címét és programját.

 

 

SIMPOZION XXIX.

 

(Giula, 9 noiembrie 2019)

 

. Iulia Mărgărit (Bucureşti):Valoarea sapiențial-lingvistică a unor formații paremiologice

(pe baza unui material din județul Bichiș)

. Elena Rodica Colta (Arad):Serviciul de sănătate al statului și mentalitatea țărănească

. Maria Marin, Daniela Răuțu, Carmen Radu (București):"Grai și suflet". Despre vorbirea

            românilor din Micherechi

. Ana Borbély (Budapesta):Individ, comunitate, societate: peisaj lingvistic în şcoala bilingvă

            din Micherechi

. Grigore Poiendan (Micherechi):Compararea cîntecelor populare române și maghiare

            adunate la Nyíradony.

. Stella Nikula (Giula):Dansul - o modalitate de comunicare nonverbală

. Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Bedeu   

. Emilia Martin (Giula):Cultura populară în secolul 21

. Maria Berényi (Budapesta):100 de ani de la moartea renumitului bibliofil român, Iuliu

            Todorescu, mare donator a Bibliotecii Széchényi din Budapesta

   

SIMPOZION XXVIII.

 

(Giula, 10-11 noiembrie 2018)

 

. Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureș):1918: proiecte, dileme și adeziuni naționale

. Ligia LivadăCadeschi(București): Un transilvănean din Armata Română în Războiul

          de Reîntregire : Doctorul Vasile Bianu

. Iulia Mărgărit (Bucureşti):Epistolografie bănățeană de război (1914-1918)

. Petru Ardelean (Oradea):Rolul clerului ortodox în realizarea Marii Uniri

         de la 1 decembrie 1918

. Mircea-Gheorghe Abrudan (Cluj-Napoca): Mitropolitul Andrei Șaguna - ziditor al  

           unității românești prin Biserică

. Elena Rodica Colta (Arad):Naționalism și cultură în imperiu înainte de Unire

. Gabriel Moisa (Oradea): Partidul Național Român din Bihor în primii ani interbelici

. Andreea Buzaș (Sibiu): Învățătoarea Maria Misaroș (1926-2018) - omul puternic de

          lângă vicarul românilor din Ungaria

. Maria Marin, Daniela Răuțu (București):Observații etnolingvistice asupra practicilor

          magice întâlnite în satele românești din Ungaria și Serbia

. Ana Borbély (Budapesta):Orientări în cercetările lingvistice interacademice

          ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria

. Gabriel Hălmăgean (Arad):O scurtă privire asupra principalelor surse de hrană în 

          comitatul Aradului (1850-1914)

. Grigore Poiendan (Micherechi):Informatorii mei din Apateu, Otlaca-Pustă şi Pocei.

        Cercetări muzicologice

. Stella Nikula (Giula):"Jos clopu...!"  

. Elena Csobai (Bichişciaba):Contribuții la viața religioasă a comunității românești

         din Bătania

. Emilia Martin (Giula):Identitate și tradiții. Românii greco-catolici din Ungaria

. Gabriela Elekes (Budapesta):Studii, articole și monografii consacrate poetului

          Mihai Eminescu, în spațiul cultural de limba maghiară    

. Maria Berényi (Budapesta):Românii din Budapesta și evenimentele din anul 1918

SIMPOZION XXVII.

 

(Giula, 11-12 noiembrie 2017)

 

Nicolae Saramandu (Bucureşti):Diaspora aromânească în Buda şi Pesta la începutul

          secolului al XIX-lea       

 Manuela Nevaci (Bucureşti): Convergențe lingvistice balcano-romanice în dialectele

          românești sud-dunărene 

Iulia Mărgărit (Bucureşti):Câteva observaţii paremiologice la românii din Ungaria

Maria Marin,Daniela Răuţu(Bucureşti):Probleme privind literarizarea într-un

          dicţionar dialectal

Daniela Răuţu (Bucureşti): Tradiţie şi inovaţie etnolingvistică în ritualul de logodnă la

          românii din jurul României

Gabriel Moisa (Oradea):Infracţionalitate transfrontalieră în anii '20 ai perioadei

          interbelice la graniţa româno-maghiară.

Elena Rodica Colta (Arad):Implicarea femeilor române din imperiu în ajutorarea

          soldaţilor în Primul Război Mondial. 

Maria Alexandra Pantea (Arad):Învățătorii români din secolul al XIX-lea –

          intelectuali în lumea românească din Ungaria

Răzvan Roşu (Cluj):Românii din Nyírség şi Sătmar. Despre o reconsiderare a

          termenului maghiarizare

Ana Borbély (Budapesta):Din istoria prenumelor din Micherechi pe baza unui

            registru de inscripţii funerare

Grigore Poiendan (Micherechi):Informatorii mei din Bătania şi Cenadul-Unguresc.

        Cercetărimuzicologice.

Stella Nikula (Giula):Oglinda, un obiect cu multiple funcţii

Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Lőkösháza

Emilia Martin (Giula):Dispărut în război

Maria Berényi (Budapesta):Scriitori şi politicieni români în temniţa din Vác în

          perioada dualismului austro-ungar

 

SIMPOZION XXVI.

(Giula, 12-13 noiembrie 2016)

Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Gheorghe Șincai - primul istoric al tuturor românilor

Mircea-Gheorghe Abrudan  (Cluj):O biografie culturală a sfântului mitropolit Andrei

          Baron de Șaguna

Ovidiu Iudean (Cluj): Magnatul de la Lucareț - Dr. Iosif Gall. Repere biografice

Iulia Mărgărit (Bucureşti):Basmul popular şi audienţa acestuia la românii din Ungaria

Maria Marin,Daniela Răuţu(Bucureşti):De ce un dicţionar al graiurilor româneşti

           din Ungaria?

Daniela Răuţu (Bucureşti): Particularităţi lingvistice bănăţene în graiurile româneşti

          din Ungaria

Gabriel Moisa (Oradea):Istoriografia bihoreană din a doua jumătate a secolului al 

          XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Elena Rodica Colta (Arad):Adio diferenţei.Ieşirea ţărăncii române din imobilism

Jasmina Glişici, Iviţa Glişici (Golubac):Românii din Serbia de nord-est

Ana Borbély (Budapesta):Bilingvismul în decursul vieţii

Grigore Poiendan (Micherechi):Informatorii mei din Micherechi. Cercetări

        muzicologice

Stella Nikula, Iuliana Machhour (Giula):Bijuteria, mai mult decât un simplu obiect

        de decor

Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Homorogul Unguresc

Emilia Martin (Giula):Emigraţia în America reflectată în memoria culturală

Maria Berényi (Budapesta):150 de ani de la constituirea Academiei Române.

          Manuscrise şi documente ale lui Moise Nicoară  la Biblioteca Academiei

 

 

SIMPOZION XXV.

(Giula, 21-22 noiembrie 2015)

. Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Despre înfiinţarea unei Episcopii Ortodoxe a

   românilor din Ungaria

. Maria Marin (Bucureşti):Graiurile româneşti din Ungaria din perspectiva lingvisticii

  spaţiale

. Iulia Mărgărit (Bucureşti):Din creaţia românilor din Ungaria. Basmul şi eroii săi – o

  lume fantastică, vorbitoare de grai

. Andreea Buzaş(Bucureşti: Spiritualitate și identitate la românii din Ungaria

. Maria Tătar-Dan(Tîrgu-Mureş):Petru Maior - perioada reghineană

. Daniela Răuţu  (Bucureşti):Asupra unor particularităţi lexicale comune graiurilor

  româneşti din Ungaria şi Serbia

. Ana Borbély (Budapesta):Mozaic lingvistic românesc din Ungaria (1991–2015)

. Elena Rodica Colta (Arad):Femeile iniţiate ca reglatoare a vieţii satului tradiţional

. Gabriel Moisa (Oradea):Bihoreanul Nicolae Coroiu în vâltoarea Primului Război

  Mondial

.  Tiberiu Bordás (Giula):Prezentarea paginii web întregită şi înoită a Institutului de

   Cercetări al Românilor din Ungaria

. Grigore Poiendan (Micherechi):Viața lui Rafila Gurzău (Micherechi) şi Petru Sabău

  (Aletea)

.  Stella Nikula (Giula):Credinţe şi superstiţii - Faţa, o enciclopedie a caracterului uman

. Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Săcal

. Emilia Martin (Giula): Tradiţii în transformare

. Maria Berényi (Budapesta):Activitatea filantropică a familiilor macedoromâne: Sina şi

  Dumba

. Gabriela Elekes (Budapesta):Aspecte ale receptării operei eminesciene în limba

  maghiară.Traduceri,traducători şi ediţii ale operei eminesciene în limba maghiară

 

 

SIMPOZION XXIV.

(Giula, 22-23 noiembrie 2014)

 

Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Biografii celebre și memorie istorică: învățații Școlii

Ardelene

Silvia Corlăteanu-Granciuc: Basarabia sub  stăpânirea rusească

Iulia Mărgărit (Bucureşti):Din culisele anchetei dialectale (cu privire la rolul

            informatorului)

Maria Marin (Bucureşti):Sensul evoluţiei specifice graiului vorbit de romȃnii din Ungaria

Vasile Dobrescu, Adrian Onofrei (Tîrgu-Mureş): Pe front și în spatele frontului.

            Consemnări din zona Bistriței și Năsăudului despre evenimentele din Primul război

            mondial

Gabriel Moisa (Oradea): Ileana Ardelean - membră a grupului Adrian Mihut - în

            închisorile comuniste.

Elena Rodica Colta (Arad):Rolul Tribunei poporului din Arad la cunoașterea

folclorului românesc din imperiu

 Ana Borbély (Budapesta):Lingvistică pozitivă

Grigore Poiendan (Micherechi):Colindele legate de sărbătorile de Crăciun la românii

            din Ungaria

Stella Nikula (Giula):Condiția de ființă umană

Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Apateu

Emilia Martin (Giula):Figura lui Bologu în memoria colectivă

Maria Berényi (Budapesta):Membrii familiei Babeș

 

Szimpóziumok, Programok

 

SIMPOZION XXIII.

(Giula, 23-24 noiembrie 2013)

 

 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Naţiune şi naţionalitate în Austro- Ungaria
 • Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu (Cluj):Interferenţe româno-germane în zona regimentului grăniceresc năsăudean în epoca modernă
 • Iulia Mărgărit (Bucureşti):Evoluţii semantice speciale în lexicul românilor din Ungaria
 • Maria Marin (Bucureşti):Trăsături ale toponimiei satelor româneşti din Ungaria
 • Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu (Tîrgu-Mureş):Bursierii fondurilor grănicereşti de la Năsăud la Universitatea din Budapesta
 • Viorel Dorel Cherciu (Giroc):Concubinajul în Banat – Nulificarea Căsătoriei
 • Iulian Boldea (Tîrgu-Mureş):Retorica vizualităţii în poezia lui Vasile Alecsandri
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Expresia individualului în proza românească interbelică
 • Elena Rodica Colta (Arad):Prezenţa societăţii româneşti  în viaţa publică şi culturală a vremii, reflectată în presa arădeană  de la sfârşitul secolului al XIX-lea
 • Alin Cristian Scridon (Giroc):Articole biblice publicate de părintele David Voniga în Revista Preoţilor
 • Ana Borbély (Budapesta):Peisaj lingvistic, cultural şi social din Chitighaz (2010)
 • Maria Dan, Georgeta Fodor (Tîrgu Mureş):Între privat şi public. Prilejurile de socializare ale femeilor române din fostul Imperiu Austro-Ungar
 • Stella Nikula (Giula):Tabuuri în societatea tradiţională
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Peterd
 • Emilia Martin (Giula):Bătrîni în lumea satului
 • Maria Berényi (Budapesta):150 de ani de la înfiinţarea Catedrei Române din Budapesta

 

 

SIMPOZION XXII.

(Giula, 24-25 noiembrie 2012)

 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Despre construcţia naţiunii la români
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş):Din memoriile unui fost student de la Viena - Iuliu Moisil
 • Iulia Mărgărit (Bucureşti):Vocabularul dialectal – modalitate de definire identitară a locutorului
 • Cecilia Cârja (Cluj):Etnie, confesiune şi politică în Ungaria (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX)
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Proza lui M. Blecher
 • Gabriel Moisa (Oradea):Grupuri anticomuniste din judeţele Bihor şi Arad în primii ani ai regimului comunist.
 • Elena Rodica Colta (Arad):Rolul cărturarilor de ţară în susţinerea  vieţii spirituale  a satelor româneşti din imperiu.
 • Ion Cârja (Cluj):O identitate românească de frontieră: canonicul Ioan Boroş de la episcopia greco-catolică de Lugoj (1850-1937)
 • Ana Borbély (Budapesta):Identitate, istorie şi gîndire – prenumele la românii din Ungaria
 • Maria Marin (Bucureşti):Evoluţie şi persistenţă reflectate în graiul din Micherechi (Ungaria)
 • Maria Dan (Tîrgu Mureş):Viaţa cotidiană într-un oraş al fostului Imperiu austro-ungar: Reghinul Săsesc.
 • Mihaela Bucin (Seghedin):"Academia Csillag". Intelectuali români în închisoarea din Seghedin
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Darvaş
 • Emilia Martin (Giula):Convieţuirea minorităţilor etnice din Aletea
 • Maria Berényi (Budapesta):Budapestă românească în urmă cu o 100 de ani

 

SIMPOZION XXI.

(Budapesta, 26-27 noiembrie 2011)

 • Ioan Bolovan (Cluj), Florin Popescu (Bucureşti):Statistică şi ideologie. Românii din Transilvania în epoca modernă         
 • Elena Rodica Colta (Arad):Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti, o formă de întărire a identităţii naţionale în imperiu
 • Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean (Tîrgu Mureş): Imaginea românilor din Spania reflectată în presă
 • Gabriel Moisa (Oradea):Iulian Cune - un beiuşean paşoptist şi opţiunile sale central-europene
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu Mureş):Un intelectual de provincie cu anvergură naţională: Ioan Iosif
 • Stella Nikula (Giula):Rituri de purificare a spaţiului
 • Mihaela Bucin (Seghedin):Familii româneşti din Partium şi Ungaria
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Jurnalullui Mihail Sebastian
 • Ana Borbély (Budapesta):Evoluare de identitate minoritară românească în perioada 1990-2010 în Chitighaz
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Jaca
 • Emilia Martin(Giula):Ritualizarea manifestărilor de absolvire la liceul românesc din Giula
 • Maria Berényi (Budapesta):Membrii distinşi ai Reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu” (1870-1918)

 

SIMPOZION XX.

(Giula, 27-28 noiembrie 2010)

 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Formarea intelectuală a învăţatului iluminist Petru Maior
 • Ioan Bolovan (Cluj-Napoca):Asociaţia Naţională Arădană, instituţie culturală regională a românilor din Ungaria (1863-1918)
 • Cristian Tabără (Bucureşti):Românii din România şi problema românilor din jur
 • Gabriel Moisa (Oradea):Consideraţii privind istoriografia românilor din Ungaria în perioada 1920-2010
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş):Studenţi români la Budapesta - economişti şi profesori la Cluj în prima jumătate a secolului XX
 • Rodica Colta (Arad):Ioan Ardelean, un prestigios urmas al preotului Iosif Ardelean din Chitighaz
 • Tiberiu Herdean(Budapesta):Dreptul la individual - individualismul în romanul românesc interbelic
 • Viorica Goicu-Simona Goicu-Cealmof(Timişoara):Numele de familie de origine toponimică ale românilor din Ungaria
 • Ana Borbély (Budapesta):Variabilitate şi schimbare: cercetare longitudinală despre limba românilor din Ungaria (1990–2010)
 • Stella Nikula:Metode şi procedee de educare ale copiilor în comunitatea tradiţională.
 • Traian Trifu Câta (Petrovesala – Serbia):Centenarul revistei FAMILIA din Petrovasala, Banatul sârbesc – mesager românesc pe meridianele lumii
 •  Maria Dan (Tîrgu-Mureş):Un intelectual român absolvent al liceului din Szeged. Scriitorul Virgil Oniţiu.
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Simion Cornea luptător pentru organizarea parohiilor ortodoxe  române într-o eparhie
 • Emilia Martin (Giula):Vindecarea prin descîntec la românii din Ungaria
 • Maria Berényi (Budapesta):Manifestări naţional-culturale româneşti de amploare în Budapesta secolului al XIX-lea   

 

 

SIMPOZION XlX.

(Giula, 28-29 noiembrie 2009)

 • Ioan Aurel Pop (Cluj-Napoca):Iancu de Hunedoara şi timpul său
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş): Asociaţionismul în istoria românilor din fostul Imperiu austro-ungar
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Ofiţeri români în armata austro-ungară. Cazul colonelului Anchidim Şoldea.
 • Rodica Colta (Arad):Prezenţa femeilor române în viaţa arădeană, pînă la Unire.
 • Victoria Moldovan (Cluj-Napoca):Un posibil partener - Institutul limbii române ca limbă europeană
 • Ana Borbély (Budapesta):Bilingvism, limbă şi identitate minoritară – cercetări  sociolingvistice în Ungaria la începutul secolului al XXI-lea
 • Tiberiu Herdean(Budapesta):Destinul ideii sau recuperarea devenirii (Camil Petrescu)
 • Emilia Martin (Giula):Pe marginea unei aniversări. Patrimoniul cultural românesc din Ungaria
 • Ana Ruja (Micherechi):Renovările bisericilor ortodoxe române din Ungaria
 • Cornel Munteanu (Baia Mare):Momente din evoluţia şcolii româneşti din Giula (1946-2008)
 •  Maria Dan (Tîrgu-Mureş):Preoţii în timpul primului rǎzboi mondial. Cazul protopopului Ariton M. Popa 
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Bichiş din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
 • Ana Hoţopan (Seghedin): Culturalitate si identitate
 • Maria Berényi (Budapesta):Studenţi români din Ungaria de azi la licee şi universităţi din Imperiul Austro-Ungar  (Secolul XIX -  începutul secolului XX) 

 

SIMPOZION XVIII.

(Giula, 29-30 noiembrie 2008)

 • Toader Nicoară (Cluj): Aspecte şi probleme ale istoriografiei româneşti contemporane (1990-2008)
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş): Pregătirea intelectuală a funcţionarilor de bancă români din Imperiul Austro-Ungar
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş): Preot român în Imperiul Austro-Ungar
 • Laurenţiu Vlad (Bucureşti): Misiunea diplomatică a lui Alexandru Em. Lahovary la Viena, 1906-1908
 • Ligia Livadă (Bucureşti):Alimentaţie populară şi igienă socială, la medicii români  din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
 • Corneliu-Cezar Sigmirean (Tîrgu-Mureş): Relaţiile dintre România şi Ungaria după al doilea război mondial în viziunea primului ministru dr. Petru Groza
 • Sultana Avram (Sibiu): Un bibliograf neobosit: Mircea Avram
 • Elena Rodica Colta (Arad): Patrimoniul imaterial o componentă a identităţii românilor din Ungaria
 • Florin Cioban (Oradea): Specificul şcolii de frontieră – studiu antropologic despre şcoala din regiunile multiculturale româno-maghiare
 • Emilia Martin (Giula): Viaţa şi activitatea preotului Ioan Ola în memoria satului
 • Ana Borbély (Budapesta):Comunitate şi identitate minoritară – cercetări sociolingvistice în Ungaria (2001-2004)
 • Tiberiu Herdean (Budapesta): Tentativa de salvare a singurătăţii (Mihail Sebastian)
 • Stella Nikula (Giula): „Aşe i-o fost dată”. Despre destin
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula): Luminările ca purtătoare de simboluri
 • Elena Csobai (Bichişciaba): Aspecte din istoria comunităţii ortodoxe din Bichiş
 • Maria Berényi(Budapesta): Medici români la Budapesta în secolul al XIX-lea

 

SIMPOZION XVII.

(Budapesta, 24-25 noiembrie 2007)

 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş):Elitele româneşti transilvănene şi modelele europene ale modernizării
 • Victoria Moldovan, Ileana Mureşanu, Liana Pop (Cluj): Alinierea românei la CECR: Metodele „Europe ensemble” şi „Autodidact”
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Studenţii români de la Facultatea de Teologie din Budapesta şi societatea „Salba”
 • Elena Rodica Colta (Arad):Preocupările bibliofile ale familiei Mocioni
 • Ana Borbély (Budapesta):Atitudinea faţă de limba vorbită de românii din Ungaria comparativ cu alte comunităţi lingvistice
 • Corneliu-Cezar Sigmirean (Tîrgu-Mureş): Românii din Ungaria în corespondenţa Ministerului de Externe al României
 • Emilia Martin (Giula):Giula, oraşul multietnic
 • Andrei Milin (Timişoara):Rituri funerare din zona Margina
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Confesiunea ca mod de construire a sufletului. „Evoluţia” Hortensiei-Papadat Bengescu
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Mircea Eliade în limba maghiară
 • Maria Berényi (Budapesta):Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei româneşti din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX-lea

 

SIMPOZION XVI.

(Giula, 25-26 noiembrie 2006)

 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş):Formarea elitei economice româneşti din Transilvania în epoca modernă
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Student român la Budapesta - sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
 • Grigore Ploeşteanu (Tîrgu-Mureş):Viaţa, activitatea şi opera lui Augustin Maior
 • Victoria Moldovan (Cluj):Româna între limbile Europei – un proiect actual
 • Ana Borbély (Budapesta):Bilingvismul în şase comunităţi minoritare din Ungaria
 • Maria Marin (Bucureşti):Creativitatea populară reflectată în graiurile româneşti din Ungaria
 • Iulia Mărgărit (Bucureşti):Graiuri româneşti din Ungaria. Interacţiunea graiuri – limbă literară la nivel lexical
 • Sultana Avram (Sibiu):Elemente de kitsch în arta populară românească din Ardeal – impactul asupra turismului rural
 • Elena Rodica Colta (Arad):Identitatea culturală a românilor din Aletea
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Românii din Ungaria după 1945
 • Stella Nikula (Giula):EL sau EA?
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Româna din Ungaria, despre competenţa şi performanţa vorbitorului
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Jurnalul intim şi romanul ca jurnal în proza românească interbelică
 • Emilia Martin (Giula):Piese de ceramică populară în gospodăriile româneşti din Ungaria
 • Maria Berényi (Budapesta):Rolul filantropilor şi mecenaţilor în formarea vieţii naţional-culturale a românilor din Ungaria în secolul al XIX-lea

 

SIMPOZION XV.

(Giula, 26-27 noiembrie 2005)

 • Grigore Ploeşteanu (Tîrgu-Mureş):Atitudinea guvernului de la Pesta faţă de revoluţia din Ţara Românească (iunie-septembrie 1848)
 • Rodica Colta (Arad):Doi cărturari arădeni, foşti studenţi la Budapesta: Ioan si Coriolan Petran.
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Rebreanu student la Academia Militară Ludovica şi ofiţer la Giula
 • Ion M. Botoş (Ucraina):Comunitatea românească din Transcarpatia
 • Constantin Mălinaş (Oradea):Iconografia Emanuil Gojdu
 • Ileana Mureşanu, Liana Pop, Victoria Moldovan (Cluj):Dificultăţi în folosirea românei de către vorbitorii altei limbi materne sau oficiale
 • Ana Borbély (Budapesta): „Asę-i zîsa” – expresivitea limbii române vorbită în Ungaria
 • Emilia Martin (Giula):Rolul apotropaic al apei în tradiţiile româneşti din Ungaria
 • Traian Trifu Căta (Serbia):Oare vor dispare românii din Voivodina în anul 2050?
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Rolul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria în învăţămîntul minoritar
 • Gheorghe Santău (Giula):Lucian Boia : Jocul cu trecutul. – Istorie între adevăr şi ficţiune
 • Alexandru Ardelean (Budapesta):Despre viaţa şi activitatea lui Mocsáry Lajos
 • Stella Nikula (Giula):Fenomenul magic în societatea tradiţională
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Problema autenticităţii în viziunea romancierilor interbelici
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Giula în epoca interbelică
 • Maria Berényi (Budapesta):Învăţămîntul confesional românesc din Ungaria în secolele XIX-XX

 

SIMPOZION XIV.

(Giula, 27-28 noiembrie 2004)

 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Şcolile Blajului în istoria învăţămîntului şi culturii româneşti
 • Grigore Ploeşteanu (Tîrgu-Mureş):Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor ştiinţifice academice româno-maghiare în secolul al XIX-lea
 • Ovidiu Pecican (Cluj):Un sfînt catolic maghiar printre românii din Cîmpia de Vest
 • Otilia Hedeşan (Timişoara):Vlahii din Timoc. Repere ale unei comunităţi uitate
 • Victoria Moldovan-Ileana Mureşanu-Liana Pop (Cluj):Formarea limbii române ca limbă străină la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
 • Eugen Glück (Arad):Străduinţe ale parohiilor ortodoxe române din Sud-Estul Ungariei în spiritul Statutului Organic
 • Ana Borbély (Budapesta):Variantele de grai şi standard în vocabularul elevilor cursului superior al şcolii româneşti din Chitighaz
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Giula-germană în secolul al XIX-lea
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Excurs asupra publicaţiilor etnografice ale românilor din Ungaria
 • Gheorghe Santău (Giula):Zbuciumatul secol al XIX-lea în mult încercata Transilvanie
 • Stella Nikula (Giula):Despre îngeri, puţin altfel
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):  55 de ani de la înfiinţarea Liceului cu Limba de Predare Română
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Patul lui Procust (Camil Petrescu) la o nouă lectură
 • Emilia Martin (Giula):Igienă şi frumuseţe în familia românească
 • Maria Berényi (Budapesta):140 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului

 

SIMPOZION XIII.

(Giula, 29-30 noiembrie 2003)

 • Constantin Mălinaş (Oradea):Sărbătorirea bicentenarului Emanuil Gojdu
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Istoria elitelor româneşti din Transilvania reflectată în istoriografia postcomunistă
 • Grigore Ploeşteanu (Tîrgu-Mureş):Dimitrie Cantemir o personalitate de renume europeană
 • Victoria Moldovan-Liana Pop (Cluj): Predarea limbii române în perspectiva aplicării portofoliului lingvistic european
 • Maria Marin (Bucureşti):Locul graiurilor româneşti din Ungaria în structura dialectală a dacoromânei
 • Stella Nikula (Giula): File din “Codul bunelor manieri” a românilor din Ungaria (Ospitalitatea)
 • Eugen Glück (Arad):Contribuţii cu privire la istoria românilor uniţi din Nord-Estul Ungariei
 • Ana Borbély (Budapesta):Relaţia dintre biserică şi menţinerea limbii minoritare
 • Elena Rodica Colta (Arad):Paraschiva la românii din Ungaria
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Bedeu şi Micherechi pe baza cercetărilor demografice
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Viaţa erotică în comunitatea tradiţională din Micherechi
 • Gheorghe Santău (Giula):Despre unificarea europeană
 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):Imaginea ungurului şi românului în romanul “Ranele naţiunii” de Iosif Vulcan
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Hora mortului la românii din Aletea
 • Emilia Martin (Giula):Alimentaţia tradiţională a românilor din Ungaria
 • Maria Berényi (Budapesta):150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu, originar din  Chitighaz

 

 

 

SIMPOZION XII.

(Giula, 23-24 noiembrie 2002)

 • Grigore Ploieşteanu (Tîrgu-Mureş):Academicianul dr. Pavel Vasici – anii de studenţie la Pesta
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Bursierii Gojdu: destine politice şi culturale
 • Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureş):Bursieri ai Fundaţiei Gojdu în sistemul de credit Românesc din Transilvania
 • Ana Borbély (Budapesta): Datele recensămîntului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria
 • Maria Marin (Bucureşti):Metode şi principii în abordarea graiurilor româneşti din medii alogene
 • Corina Teodor (Tîrgu-Mureş):Din istoria cărţii religioase româneşti: tipăriturile  de la Buda
 • Nicoleta Sălcudeanu (Tîrgu-Mureş):Literatura română sub comunism
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):De la leagăn la sicriu (Sentimentul matern în poezia riturilor de trecere)
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Viaţa şi activitatea lui Teodor Papp
 • Stella Nikula (Giula):Credinţele românilor din Ungaria
 • Gheorghe Santău (Giula):Curiozităţi din viaţa şi activitatea lui Avram Iancu
 • Eugen Glück (Arad):Şcolile româneşti din Ungaria în secolele XVIII-XIX-lea
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Cultură, tradiţie şi etnicitate la ţiganii din Micherechi
 • Emilia Martin (Giula):Femeia în comunitatea tradiţională
 • Maria Berényi (Budapesta):Rolul episcopiei din Hajdúdorog în istoria greco-catolicilor români din Ungaria

 

SIMPOZION XI.

(Giula, 24-25 noiembrie 2001)

 • Liana Pop – Victoria Moldovan (Cluj):Descriptivul limbii române
 • Maria Marin (Bucureşti):Importanţa cercetării graiurilor româneşti din Ungaria
 • Stella Nikula (Giula):Aspecte din viaţa satului tradiţional
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Moartea ca o taină a nunţii
 • Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş):Formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania. Studenţi români la academii şi universităţi din Ungaria
 • Eugen Glück (Arad):Şcolile româneşti din Ungaria aparţinătoare Districtului şcolar din Oradea (sec. XVIII-XIX)
 • Ana Borbély (Budapesta):Zece ani în situaţia de schimbare a limbii (1990-2000)
 • Elena Rodica Colta (Arad):Cercetări etnografice referitoare la românii din Ungaria
 • Gheorghe Santău (Giula):Tradiţie religioasă şi conştiinţă naţională la românii din Transilvania – 1730-1780
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între anii 1918-1945
 • Maria Berényi (Budapesta):Colonii macedoromâne în Ungaria (sec. XVIII-XIX)
 • Emilia Martin (Giula):Realitate înregistrată în timp – oameni şi destine în fotografii

 

SIMPOZION X.

(Giula, 18-19 noiembrie 2000)

 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):Eminescu şi literatura maghiară
 • Ileana Mureşanu (Cluj):Probleme actuale ale limbii române
 • Ana Borbély (Budapesta):Diversitatea limbii române din Ungaria
 • Eugen Glück (Arad):Contribuţii cu privire la şcolile româneşti din Nord-Estul Ungariei
 • Elena Rodica Colta (Arad):Poveştile de întemeiere a satului Otlaca Pustă - o sursă alternativă pentru istoria românilor din localitate
 • Otilia Hedeşan (Timişoara):Blestemul în folclorul românesc
 • Emilia Martin (Giula):Cimitirul – purtător de informaţii istorice şi etnografice
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea românească din Cenadul Unguresc
 • Mihaela Bucin (Macău):Tradiţii locale în monografia lui Teodor Pătcaş
 • Gheorghe Santău (Giula):Concepţia lui Kossuth cu privire la Confederaţia Dunăreană
 • Stella Nikula (Giula):Meteorologie populară la românii din Ungaria
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Poezia spectacolului funerar
 • Maria Berényi (Budapesta):Studenţi români din Ungaria la şcoli superioare din Oradea, în secolul al XIX-lea
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Imaginea minorităţilor conlocuitoare în concepţia micherechenilor

 

SIMPOZION IX.

(Giula, 6-7 noiembrie 1999)

 • Acad. Cornelia Bodea (Bucureşti):Fundaţia Elena Ghiba Birta
 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):Învăţămîntul românesc din Ungaria
 • Eugen Glück (Arad):Contribuţii cu privire la şcolile româneşti din Sud-estul Ungariei
 • Maria Berényi (Budapesta):Reuniuni învăţătoreşti din Bihor şi Crişana în secolul al XIX-lea
 • Cornel Munteanu (Baia Mare):Presa şi literatura română din Ungaria
 • Eva Iova (Seghedin):20 de ani de la înfiinţarea redacţiei româneşti a Radiofuziunii Maghiare
 • Narcisa Ştiucă (Bucureşti):Obiceiuri de naştere
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Naraţiune şi limbaj
 • Victoria Moldovan (Cluj):Pentru promovarea limbii române
 • Ana Borbély (Budapesta):Bilingvismul
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Comunitatea din Vecherd
 • Emilia Martin (Giula):Norme etice în societatea tradiţională
 • Stella Nikula (Giula):Oul, după credinţele poporului român
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Rituri de trecere în oraţia de nuntă şi hora mortului
 • Gheorghe Santău (Giula):Cum s-a format numele românesc şi al ţării lui

 

SIMPOZION VIII.

(Giula, 7-8 noiembrie 1998)

 • Nicolae Bocşan (Cluj):Consistoriul Episcopiei Aradului (1848)
 • Ioan Octavian Rudeanu (Deva):Primele încercări ale românilor de reînfiinţare a Mitropoliei Ardealului
 • Viorica Goicu (Timişoara):Numele de familie la românii din Ungaria
 • Eugen Glück (Arad):Contribuţii cu privire la activitatea deputaţilor români în Dieta ungară din 1848-49
 • Maria Berényi (Budapesta):Revoluţia din 1848-49 şi românii din Pesta
 • Emilia Martin (Giula):Locuinţa românilor din Ungaria – Structură şi funcţionalitate
 • Maria Gurzău Czeglédi (Giula):Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Aspecte din istoria românilor din Giula
 • Ana Borbély (Budapesta):Schimbarea de cod la românii din Ungaria - O strategie de comunicare în discursul bilingv
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Fenomenul povestitului
 • Gheorghe Santău (Giula):Noi contribuţii la istoria românilor din Crişana
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Folclorul în zilele noastre la românii din Ungaria
 • Stella Nikula (Giula):Lumea viselor
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Un manuscris cu 257 de texte populare
 • Gheorghe Petrujan (Aletea):Sărbătorile de iarnă ale românilor din Aletea

 

SIMPOZION VII.

(Giula, 22-23 noiembrie 1997)

 • Nicolae Saramandu (Bucureşti):Coloniile aromâneşti din Austria şi Ungaria la începutul secolului al XIX-lea
 • Maria Berényi (Budapesta):Colonia macedoromână din Miskolc şi familia Şaguna
 • Elena Rodica Colta (Arad):Circulaţia cărţilor vechi româneşti în Ungaria
 • Constantin Mălinaş (Oradea):Contribuţii la circulaţia cărţii româneşti vechi la Pesta. "Gramatica" de la 1826 a lui Ioan Alexi
 • Eugen Glück (Arad):Contribuţii cu privire la promovarea revendicărilor bisericeşti româneşt în Ungaria în anii 1848-49
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Rolul bisericii ortodoxe în păstrarea identităţii la românii din Giula
 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):Coordonatele concepţiei naţionale a lui Ioan Slavici
 • Gheorghe Santău (Giula):Colegiul Mocsáry Lajos
 • Gheorghe Dulău (Micherechi):Cincizeci de ani de la înfiinţarea ansamblului cultural din Micherechi
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Cinci decenii de la constituirea ansamblului cultural din Aletea
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Etic şi estetic în filozofia populară
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Influenţele literaturii apocrife asupra folclorului românesc din Ungaria
 • Emilia Martin (Giula):Funcţia imprecaţiei în societatea tradiţională
 • Ana Borbély (Budapesta):Menţinerea limbii române la Micherechi
 • Stella Nikula (Giula):Supranume la românii din Chitighaz


    

SIMPOZION VI.

(Budapesta, 30 noiembrie-1 decembrie 1996)

 • Aurel Chiriac (Oradea):Pictura de cult românească între secolele XIV-XVIII
 • Maria Berényi (Budapesta):Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX- lea    
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Muzica bisericească la românii din Ungaria
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Relaţii interetnice din Chitighaz
 • Ana Hoţopan (Seghedin):Convieţuirea la Cenadul Unguresc
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Românii din Ciorvaş
 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):O schiţă a istoriei românilor din Ungaria
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Între două lumi
 • Emilia Martin (Giula):Trăsăturile caracteristice ale textilelor populare româneşti din Ungaria
 • Stella Nikula (Giula):Formarea sistemelor calendaristice şi efectele acestora asupra sărbătorilor calendaristice
 • Ana Borbély (Budapesta):Graiul ca instrument al umorului

 

 

SIMPOZION V.

(Giula, 25-26 noiembrie 1995)

 • Acad. Cornelia Bodea (Bucureşti):Femeia română în Transilvania şi Ungaria secolului trecut
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):Urmuz şi personajele sale
 • Emilia Martin (Giula):"Strigoiul". Rolul fiinţei cu putere supranaturală în credinţele românilor din Ungaria
 • Ana Borbély (Budapesta):Două situaţii - două stiluri de vorbire
 • - Cercetări asupra stilurilor de vorbire în comunitatea românească din Chitighaz
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Parte integrantă a învăţămîntului românesc din Ungaria - disciplina cînt şi muzică  
 • Mihai Kozma (Seghedin):Seghedin 1849. Proiectul de pacificare ungaro-român
 • Maria Berényi (Budapesta):Contactul românilor din Ungaria de azi cu viaţa culturală din Banat şi Crişana în secolul al XIX-lea
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Asupra ceremonialului funebru românesc –Bocetul chitighăzean
 • Elena Csobai Bichişciaba):Românii din Aletea
 • Gheorghe Santău (Giula):Istoria Fundaţiei Gojdu
 • Alexandru Hoţopan (Giula):"Mălăieşul" la Micherechi
 • Stella Nikula (Giula):Religii şi profeţi


 

SIMPOZION IV.

(Giula, 26-27 noiembrie 1994)

 • Acad. Cornelia Bodea (Bucureşti):Moise Nicoară, 1784-1861 - Motivaţia unui mit
 • Maria Berényi (Budapesta):Contribuţia lui Moise Nicoară la istoria naţional-culturală a românilor din Ungaria
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Moise Nicoară şi românii din Giula
 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand - Actualitatea Memorandului
 • Gheorghe Santău (Giula):Procesul Memorandului – Din punct de vedere istoric  şi juridic
 • Tiberiu Herdean (Budapesta):M. Blecher sau prizonieratul dureros al identităţii
 • Ana Borbély (Budapesta):Observaţii cu privire la transcrierea textelor dialectale româneşti din Ungaria
 • Gyöngyi Mocan (Budapesta):Numele de botez la românii din Chitighaz
 • Anamaria Brad (Chitighaz):Despre schimbarea numelor de familie în Chitighaz
 • Emilia Martin (Giula):Piese de îmbrăcăminte ca obiecte magice
 • Ana Hoţopan (Seghedin):"Cealaltă lume" - reflectată în credinţele românilor din Ungaria
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Manuscrisele colecţionate de Ana Iuhas  - Hora mortului din Micherechi
 • Alexandru Hoţopan (Giula):"D’ala fujitului" la Micherechi
 • Stella Nikula (Giula):Crucea, semnul identităţii noastre creştine

 

 

 

SIMPOZION III.

(Chitighaz, 11-12 decembrie 1993)

 • Ana Borbély (Budapesta):Atitudinea faţă de limba română şi maghiară la românii din Chitighaz
 • Mihai Kozma (Seghedin):Despre istoricul numelor noastre
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta): Creaţia muzicală a chitighăzenilor
 • Mihaela Bucin (Chitighaz):Estetica strigăturii din Chitighaz
 • Emilia Martin (Giula):Elemente specifice în îmbrăcămintea românilor şi naţionalităţilor convieţuitoare
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Convieţuirea minorităţilor în aşezările locuite şi de români
 • Maria Berényi (Budapesta): Rolul fundaţiilor în cultura română din Ungaria în secolul al XIX-lea

 

 

SIMPOZION II.

(Giula, 28-29 noiembrie 1992)

 • Gheorghe Petruşan (Seghedin):Şcoli ale naţionalităţilor în Ungaria
 • Maria Berényi (Budapesta):Şcolile poporale române din Ungaria
 • Gheorghe Santău (Giula): Memorandumul din 1892 – după 100 de ani
 • Ana Borbély (Budapesta):Folosirea limbii române şi maghiare la românii din Chitighaz
 • Lucia Borza (Budapesta):Despre necesitatea unei gramatici a limbii române cu explicaţii în limba maghiară
 • Elena Csobai-Emilia Martin (Bichişciaba-Giula):Colecţia Bisericilor Ortodoxe  Române din Ungaria
 • Marius Maghiar (Budapesta):Rolul ortodoxiei în încreştinarea ungurilor
 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Tradiţia muzicală la românii din Ungaria
 • Mihaela Bucin (Otlaca-Pustă):Un manuscris - Poveştile Floricăi Şimonca din Otlaca-Pustă

 

SIMPOZION I.

(Giula, 22-23 noiembrie 1991)

 • Eva Kozma Frătean (Budapesta):Probleme ale predării culturii muzicale
 • Emilia Martin (Giula):Cercetarea portului tradiţional al românilor din Ungaria
 • Marius Maghiar (Budapesta):Şcoala Ardeleană şi Tipografia Universităţii din Buda
 • Maria Berényi (Budapesta): Românii din Ungaria de azi în presa română a secolului al XIX-ea
 • Elena Csobai (Bichişciaba):Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba
 • Mihaela Bucin (Otlaca-Pustă):Otlaca-Pustă - Schiţă monografică
 • Gheorghe Santău (Giula):Originea comunei şi a românilor din Chitighaz
 • Ana Borbély (Budapesta): Lexicul regional şi frecvenţa fenomenelor dialectale la copiii din Chitighaz

 

Az Intézet szekciói

Néprajz:népi irodalom, népi mitológia, naptári ünnepek, családi hagyományok, népi építészet, népviselet, textiliák, kerámia

Történelem:sajtótörténet, helytörténet, egyháztörténet, művelődéstörténet, demográfia, interkulturális és interetnikus kutatások

Nyelv:szociolingvisztika, dialektológia, a magyarországi románok kétnyelvűsége

Irodalom:a magyarországi románok irodalma, két világháború közötti román regény, kortárs modern irodalom